ความคืบหน้าการคัดกรอง กสศ.01 ปี 2562 ภาคเรียนที่ 1